Na osnovu Statuta Rukometnog Saveza Bosne i Hercegovine, a u vezi sa RINCK konvencijom Evropske rukometne federacije (EHF) o poštovanju standarda i priznavanja diploma (certifikata) i licenci u oblasti edukacije rukometnih trenera u Evropi, kao i preuzetih obaveza o usklađivanju akata nakon potpisivanja Konvencije 2018. godine, sa EHF-om o međusobnom priznavanju trenerskih diploma (certifikata) i licenci potpisnica Konvencije, Komisija za RINCK, rukometnog saveza BiH raspisuje

KONKURS

ZA UPIS POLAZNIKA NA EDUKACIJU PO STANDARDIMA RINCK KONVENCIJE EVROPSKE RUKOMETNE FEDERACIJE (EHF)

ZA STICANJE KATEGORIJA I, II i III

I OPŠTE ODREDBE

USLOVI ZA PRIJEM KANDIDATA

Član 1.

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva koji su završili srednju školu u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Pravo učešća na Konkursu imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz općeobrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednjoj tehničkoj i srodnoj školi, o čemu prilažu odgovarajući dokaz, kao i ostali kandidati a sve u skladu sa EHF RINCK konvencijom

Član 2.

Na Edukaciju koju organizuje rukometni savez Bosne i Hercegovine u takmičarskoj sezoni 2023/24. godini u Kategoriju I, II i III prvi put će se upisati slijedeći broj polaznika:

Kategorija I- nije ograničen broj polaznika

Kategorija II- nije ograničen broj polaznika

Kategorija III- nije ograničen broj polaznika

Član 3.

Ukoliko se u provođenju konkursnog postupka ne popuni minimalan broj kandidata za upis u prvom upisnom roku, RS BiH će organizovati drugi, odnosno treći upisni rok do popune slobodnih mjesta nakon prvog upisnog roka. Termini podnošenja prijava za drugi i treći upisni rok će se odrediti naknadno.

PRVI UPISNI ROK

a) Za Edukaciju za Kategoriju I, II i III

  • podnošenje prijava vršiće se od 13.11. 2023. do 30.11.2023. godine;
  • Ekvivalencija će se izvršiti do 04.12.2023.
  • Privremena lista kandidata kojima je odobren upis u pojedinu kategoriju će biti objavljena do 06.12.2023.godine, a konačna do 08.12.2023. godine;
  • upis primljenih kandidata obaviće se do 15.12. 2023 godine

Član 4.

Prijavu na Konkurs, sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidati su dužni podnijeti u roku utvrđenim ovim Konkursom lično ili preporučeno putem pošte u kancelariju RS BiH na adresu: Rukometni savez BiH, Jošanička 55, WOG Centar, IV sprat, 71320, Vogošća.

U Prijavi na Konkurs kandidat mora naznačiti Kategoriju na koju se želi upisati.

Uz prijavu se obavezno prilažu:

original ili kopija svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju, ovjerena kod nadležnog općinskog organa ili notara,

original ili kopija svjedočanstva za sve razrede srednje škole ovjerena kod nadležnog općinskog organa ili notara,

diploma (certifikat) o stečenoj kategoriji I ili II po RINCK standardima

dokaz o trenerskom angažmanu u poslijednjih 6 godina

Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, odnosno kopija pasoša za strane državljane,

Uvjerenje o državljanstvu

Dokaz o ranije stečenom formalnom obrazovanju na Fakultetima za sport, Višim trenerskim školama, Pedagoškim akademijama ili drugim srodnim visokoškolskim ustanovama

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu mogu da prilože i rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju ili potvrdu nadležnog ministarstva da je postupak u toku.

Kandidat za upis na Edukaciju prilaže i ljekarsko uvjerenje.

Kandidat koji ne ostvari pravo na upis, niti potvrdi učešće na narednom upisnom roku, dokumenta predata uz prijavu na Konkurs lično preuzima u kancelariji RS BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave (bez odgovarajućih dokumenata) neće se uzeti u razmatranje.

Provođenje Konkursa za upis je oslobođeno takse.

Za bliža obavještenja kandidati se mogu obratiti kancelariji RS BiH

Član 5.

U sezoni 2023/24. godini polaznici edukacije, državljani Bosne i Hercegovine, i strani državljani plaćaju školarinu u iznosu kako slijedi:

  • Kategorija I u visini od 800,00 KM (2 semestra-modula);
  • Kategorija II u visini od 1200 ,00 KM (2 semestra-modula);
  • Kategorija III u visini od 1600,00 KM ( 2 semestra-modula);

Savez zadržava pravo promjene visine školarine u skladu sa brojem prijavljenih kandidata.

III PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS POLAZNIKA

Član 6.

Postupak realizacije ovog Konkursa u RS BiH provodi Komisija za RINCK RS BiH.

Nakon prijema dokumenata kandidata, Komisija za RINCK RS BiH sačinjava privremenu rang-listu i objavljuje je na stranici RS BiH u roku utvrđenom ovim Konkursom.

Na objavljenu privremenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Komisiji za RINCK a isti se predaje u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja privremene rang-liste.

Konačnu Odluku po žalbi donosi Komisija za RINCK RS BiH nakon čega utvrđuje konačnu rang-listu, koju objavljuje na stranici RS BiH sa naznakom kandidata koji su ostvarili pravo na upis.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7.

Upis kandidata vrši se na osnovu redoslijeda na konačnoj rang-listi.

Prilikom upisa na Edukaciju primljeni kandidati su dužni priložiti ljekarsko uvjerenje i dokaz o uplati školarine o troškovima edukacije.

Napomena kandidatima: Preporučuje se kandidatima da, prije podnošenja originalnih dokumenata ili ovjerenih fotokopija na Konkurs obezbijede, za sopstvene potrebe, odgovarajući broj ovjerenih fotokopija dokumenata, jer se upisanim kandidatima dokumenta neće moći privremeno izdavati.

Po završetku Edukacijskih programa stiče se zvanje u skladu sa RINCK konvencijom.

Other Articles

Leave a Reply

Translate »