Pouka o pravnom lijeku:
Nezadovoljna strana na iskazane odluke može izjaviti žalbu u roku od 8 dana računajući od dana objave na sajtu RS BiH, u skladu sa Registracionim pravilnikom RS BiH.

TRANSFERI | RSBIH | 2022-2023

Translate »